ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Последна промяна: 10.06.2020 година

Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД и потребителите на застрахователни услуги. Използвайки нашият уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу за ползването му във връзка с предоставяне на застрахователни услуги от разстояние.

, които чрез използването на сайта www.sdi.bg в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Дружеството в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

I. ДЕФИНИЦИИ

1. По смисъла на настоящите Общи условия:

 • Застрахователен брокер е „Гранд Иншуранс“ ЕООД.
 • Потребител/и е/са посетителите на уеб сайта https://www.grand.insure/, а също така и лицето, което ползва услугите, които застрахователният брокер предоставя от разстояние.
 • Уеб страница или интернет страница – е мястото в световната Интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес URL  в интерент – viara-ins.com, съдържащо информация относно услугата предоставяна от “Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД.
 • Заявка означава волеизявление за възлагане от страна на потребителя към застрахователния брокер на действия по сключване на застрахователния договор.
 • Потвърждение на заявката – означава съобщение до потребителя от страна на застрахователния брокер, с което приема да започне действията по сключване на застрахователния договор.
 • Застрахователна полица  или застрахователен договор – документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя, който издава договора, и потребителя, който има определен имуществен или неимуществен интерес.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между “Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Бругас 8000, ул. „Хан Крум“ 38, офис 4, телефон за контакти: +359 (0) 56 530965 и интернет страница: https://www.grand.insure, наричано по-долу „Застрахователен брокер“, и потребителите на уеб сайта, наричани по-долу „потребители“ във връзка с използване на интернет страницата и застрахователните услуги, които Застрахователният брокер предоставя от разстояние.

2.2. Настоящите общи условия предоставят информация на Потребителите относно:

 • Идентификация на Застрахователния брокер;
 • Услуга:
 • Същност и характеристики на услугата;
 • Видове услуги;
 • Цена на услугата и валидност на предоставената информация;
 • Адресати на услугата и условия за предоставяне на услугата;
 • Ред за предоставяне на услугата;
 • Начин на плащане и изпълнение на услугата;
 • Доставка на застрахователна полица.
 • Сключване на договор:
 • Сключване на договор;
 • Право на отказ на потребителя от сключения договор и ред и условия за упражняване на правото на отказ;
 • Срок на договора;
 • Прекратяване на договора;
 • Гаранционен фонд.
 • Права и задължения на потребителите;
 • Права и задължения на Застрахователния брокер;
 • Обработка на лични данни;
 • Ограничаване на отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Права на интелектуална собственост. Ограничение при ползване;
 • Заключителни разпоредби.

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

3. “Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 202869409, със седалище и адреса на управление: 8000 Бургас, ул. „Хан Крум“ 38, офис 4, представлявано от управителя Стефан Йорданов, телефон за контакти: +359 (0) 56 530965 и интернет страница: https://www.grand.insure. С решение № 426-ЗБ/ 17.06.2016г. “Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД е вписано в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор. Справка за това обстоятелство може да бъде направена в Комисията за финансов надзор, с адрес в гр. София 1000, ул. “Будапеща” 16, тел.: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта й www.fsc.bg.

IV. УСЛУГА

4.1.   Същност и характеристики на услугата: Чрез своя уеб сайт https://www.grand.insure , Застрахователният брокер предоставя различни видове застраховки като осъществява застрахователно посредничество за сключването на предлаганите на интернет страницата застраховки. Посредничеството, което Застрахователният брокер извършва се състои в предлагане и сключване на договори за застраховане от името и за сметка на потребителя при условия със застрахователно дружество, което потребителят е избрал.

4.2. Видове услуги: Застрахователният брокер предлага на потребителите всички видове застраховки, предлагани от застрахователните компании, с които имаме сключен договор за посредничество.

4.3. Цена на услугата и валидност на предоставената информация: За да предостави Застрахователният брокер услуга по застрахователно посредничество, потребителят  сключва договор за застраховка със застрахователно дружество. По силата на договора за застраховка потребителят се задължава да заплати цената на застраховката, която сума се определя от тарифните условия на избрания от потребителя застраховател. Уеб сайтът https://www.grand.insure/ съдържа меню „Поискай оферта“ където потребителите на този уеб сайт имат възможност да отправят конкретно запитване по зададени от тях критерии, на база които да получат индикативна оферта за сключване на застрахователен договор. При необходимост от получаване на допълнителна информация или търсене на отговор на възникнали въпроси потребителите могат да осъществят контакт със Застрахователния брокер чрез телефон: +359 (0) 56 530965, E-mail: officce@grand.insure или чрез Viber, на телефон +359 884 823491. Предоставента информация е валидна за срока, който е посочен в офертата, която Застрахователният брокер е предоставил на потребителя за избрания вид застраховка.

4.4.   Адресати на услугата и условия за предоставяне на услугата: Видовете застраховки, които Застрахователният брокер предлага на интернет страницата си са предназначени за местни и чуждестранни физически лица, които като страна по застрахователния договор действат извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Предлаганите услуги се предоставят по инициатива на и изрично искане на потребителя.

4.5. Ред за предоставяне на услугата: За да сключи договор за застраховка потребителят трябва избере кой вид застраховка желае да сключи измежду предлаганите на уеб сайта застраховки, чрез отправяне на искане за оферта.

4.6.   В меню „Поискай оферта“ потребителите на този уеб сайт имат възможност предварително да отправят конкретно запитване за всеки един вид застраховка, предлагани от застрахователните компании, с които Брокера има сключен договор за посредничество, по зададени от тях критерии.

4.7.   В меню „Поискай оферта“ на уеб сайта на Застрахователния брокер, потребителят попълва необходимата информация отбелязана с */задължително/, която се изисква за съответния вид застраховка, съгласява се личните данни да бъдат обработени от сайта с цел изпълнение на направената заявка, въвежда кода, който е изписан и натиска бутона „Изпрати заявката“. За използването на онлайн услугите не е необходимо да се извършва регистрация на профил на потребителя на уеб сайта.

4.8.   След попълване на необходимата информация за съответния вид застраховка и натискане на бутона „Изпрати заявката“, потребителят получава имейл от застрахователния брокер на посочения във формуляра адрес на електронната поща.

4.9.   Въз основа на предоставената от потребителя информация за застраховки, за които не е предвидена възможност да се изчисли точната цена, Застрахователният брокер изпраща оферта на потребителя по електронна поща за застраховка съдържаща ценови параметри на няколко застрахователни дружества въз основа на индивидуалните рискове характеристики. Потребителят избира с кое застрахователно дружество ще бъде сключен договорът за застраховка и се свърза със Застрахователния брокер. Застрахователният брокер издава застрахователна полица и дебитно писмо за заплащане на сумата. След като сумата посочена в дебитното писмо бъде заплатена, застрахователният брокер изпраща на потребителя застрахователния договор и издадената полица по имейл и по куриер за сметка на потребителя. Изпълнението на поръчката е датата на получаването на застрахователната полица от потребителя.

4.10.   В случай, че Застрахователният брокер установи несъответствия, грешки и други подобни или се съмнява относно истинността на предоставената от потребителя информация, брокерът има право да откаже предсотавяне на оферта и/или сключването на застрахвка като за това си решение, потребителят се информира своевременно.

4.11.   Начин на плащане и изпълнение на услугата: Потребителят може да заплати поръчаните през интернет страницата на Застрахователния брокер застраховки чрез посочените на уеб сайта опции, а именно:

 • чрез банков превод по клиентска сметка на застрахователния брокер, указана в Дебитното писмо, адресирано до потребителя;
  • чрез наложен платеж при доставка на полицата
  • на място в офис на застрахователния брокер.

4.12.              В случаи, в които потребителят извърши дублирано плащане, брокерът се задължава да върне дублираната сума единствено по сметката, от която е извършено дублираното плащане.

4.13.              В случай, че плащането е направено с банкова карта, основателното възстановяване на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 5 работни дни.

4.14.              В случай на разсрочено плащане, вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. Застрахователният брокер не носи отговорност в случай че потребителят не плати разсрочена вноска в срок и в резултат на това застрахователя е намалил застрахователната сума по договора, изменил е договора или е прекратил договора.

4.15.              Доставка на застрахователна полица: Издадената застрахователна полица се изпраща на потребителя на посочен от него адрес по куриер. Куриерската услуга е за сметка на потребителя, освен ако не е уговорено друго. В случай, че потребителят се откаже от услугата и застрахователната полица е била вече изпратена от Застрахователния брокер, потребителят се задължава да заплати стойността на доставката на куриерската организация в момента на доставянето на полицата и да върне екземплярите от полицата и съпътстващите документи на застрахователния брокер за своя сметка.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Сключване на договор: След като потребителя е получил оферта от Застрахователния брокер на база предоставената от потребителя информация чрез меню „Поискай оферта“ и след като бъдат финализирани всички въпроси около офертата и обсъдени всички детайли по издаване на застрахователна полица – договорът се счита за сключен в момента на изпращане на потвърждението от Застрахователния брокер до потребителя за приемане на поръчка.

5.2. Право на отказ на потребителя от сключения договор и ред и условия за упражняване на правото на отказ: Потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от:

 • датата на сключване на договора;
  • деня, в който потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, когато това става след сключване на договора.

5.3. Предходната точка 5.2. не се прилага за:

 • застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец;
  • договори, които са изпълнени от двете страни по изричното искане на потребителя, преди той да е упражнил правото си на отказ от договора.

5.4.   При упражняване на правото си на отказ от сключения договор потребителят уведомява Застрахователния брокер преди изтичането на срока посочен в т. 5.1. и т. 5.2. от настоящите общи условия. Срокът се смята за спазен, ако уведомлението, направено на хартиен или друг траен носител, достъпен за получателя, е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

5.5.   Когато във връзка с договор за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние е сключен договор между потребителя и Застрахователния брокер и потребителят упражни правото си на отказ по т. 5.2. от настоящия член от първоначалния договор, договорът между потребителя и Застрахователния брокер се прекратява, без потребителят да дължи обезщетение и/или неустойка. В случай, че полицата е била издадена преди получаването на уведомлението за отказ, потребителят се задължава да се свърже със застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. Застрахователния брокер има право да удържи за периода, през който застрахователната полица е имала действие, дължимата застрахователна премия от платената от потребителя сума при сключване на застраховката.

5.6.   Когато потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние по т. 5.2. от настоящите общи условия, той заплаща в 7-дневен срок на Застрахователния брокер единствено действително предоставените финансови услуги по договора.

5.7.   Застрахователният брокер връща на потребителя всички заплатени от него суми, с изключение на сумите по т. 5.2., не по-късно от 30 дни, считано от получаване на уведомлението на потребителя за упражняване правото му на отказ.

5.8.   Прекратяване на договора: Договорът се прекратява при следните условия, а именно:

 • с упражняване на правото от потребителя на отказ в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора съгласно условията на съответната застраховка;
 • по взаимно съгласие на страните;
 • едностранно от всяка от страните при виновно неизпълнение на задълженията на ответната страна.

5.9.   Гаранционен фонд: Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука на пътниците“ правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисия за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. Граф Игнатиев 2, ет.4 ,тел. 02/980 30 49, 02/980 66 72. Гаранционния фонд изплаща обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, при пътнотранспортни произшествия, причинени от неидентифизирано моторно превозно средство или при които виновното лице няма сключена застраховка Гражданска отговорност или задължителна застраховка Злополука на пътниците

5.10.  Подробна информация за обезщетенията и процедурата за завеждане на претенции е предоставена на интернет страницата на Гаранционния фонд на: http://www.guaranteefund.org/bg/ .

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1.   Потребителят се задължава да предостави вярна и точна информация при попълване на онлайн формите налични на уеб сайта на Застрахователния брокер.

6.2.   Потребителят може да избира една или повече от предлаганите чрез страницата застраховки.

6.3.   Потребителят има право да избере с кое застрахователно дружество ще бъде сключена желаната от него застраховка.

6.4.   Потребителят има право да получи от застрахователния брокер допълнителна информация относно избраните от него услуги и предоставените му оферти.

6.5.   Потребителят няма право да използва фалшиви и/или откраднати кредитни и/или дебитни карти, лични карти и регистрационни талони.

6.6.   Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Условията и процедурата за упражняването на правото на отказ на потребителя са регламентирани в точки от 5.2. до 5.8. от настоящите общи условия.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

7.1.   Застрахователният брокер си запазва правото да откаже предоставяне на услугата „Застрахователно посредничество“, в случаите когато застрахователните компании откажат сключване на полица на потребител, когато потребителят е въвел некоректни данни или откаже да даде данни при комуникацията със застрахователния брокер.

7.2.   Застрахователният брокер не носи отговорност, в случай, че потребителят е сгрешил при извършване на плащане поради неправилно попълнени данни.

7.3.   Застрахователният брокер се задължава да предостави на потребителите информацията съгласно чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

7.4.   Застрахователният брокер се задължава да консултира потребителя при сключване на различните застрахователни договори, като извърши анализи на предлаганите застрахователни услуги, застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различните застрахователни дружества, с които има сключен договор.

7.5.   Застрахователният брокер се задължава да извършва администриране на сключените застрахователни договори.

7.6.   Застрахователният брокер има право да изпраща на потребителя напомнящи съобщения за предстоящи плащания и изтичане срока на сключени застрахователни полици.

7.7.   За целите на предоставяне на застрахователно посредническата услуга от разстояние Застрахователният брокер събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Застрахователният брокер зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Застрахователният брокер, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, поместени на сайта на Застрахователния брокер.

7.8.   С изпращането на заявка за застраховка потребителят, декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от брокера, при условията на ЗЗДЛ, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.

7.9.   С използването на страницата потребителят се съгласява с условията на политиката на поверителност на брокера, поместена на сайта: www.grand.insure

IX. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

8.1.   Застрахователният брокер не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Застрахователният брокер не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

8.2.   Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Застрахователният брокер се стреми да поддържа информацията актуална. Застрахователният брокер прави необходимото да осигурява на потребителите непрестанен дотъп до услугите на уеб сайта и до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на потребителите. Застрахователният брокер има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение.

8.3.   Застрахователният брокер има право да извършва промени в предлаганите услуги или да преустанови предлагането на някои от предлаганите услуги.

8.4.   Застрахователният брокер има право да откаже да изпълни заявената от потребителя услуга, в случай че потребителят откаже да предостави цялата необходима информация и съдействие за изпълнение на поръчаната услуга.

8.5.   Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за потрябителя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Застрахователният брокер не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на потребителя.

8.6.   Застрахователният брокер не носи отговорност  за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

8.7.   Застрахователният брокер не гарантира, че услугите, съдържанието и обявите на уеб сайта ще отговарят на очакванията на потребителите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга, потребителят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения потребитрелят продължи да използва  уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия, затова се носи от потребителя.

8.8.   В случай, че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставки на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, застрахователният брокер се освобождава от задължението си да я достави и от отоговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Дружеството не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

X. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9.1.   Уеб сайтът на Застрахователния брокер съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Застрахователният брокер не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Застрахователният брокер не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

XI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

10.1.   Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Застрахователния брокер.

10.2.              Съдържанието на сайта на Застрахователния брокер може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.

10.3.              Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Потребителите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Застрахователния брокер, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от потребителя вреди.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.4.              Всички съобщения и уведомления между Застрахователния брокер и потребителя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

10.5.              Общите условия и всяка преддоговорна информация, които уреждат отношенията между Застрахователния брокер и потребителя се предоставят на български език.

10.6.              Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

10.7.              За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

10.8.              Всички спорове между Застрахователния брокер и потребителя по договори, сключени на базата на настоящите общи условия, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

10.9.              Застрахователният брокер има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

10.10.   В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете със Застрахователния брокер на +359 (0) 56 530965 или на E-mail: office@grand.insure