ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

ПО ЧЛ. 325 И ЧЛ. 326 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

 1. „Застрахователен Брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД с ЕИК: 202869409 е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление: 8000 Бургас, ул. „Хан Крум“ 38, офис 4, представлявано и управлявано от Стефан Венциславов Йорданов.
 2. Регистри: „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД е вписан като лицензиран застрахователен брокер в регистъра, воден от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 30, ал. 1. т. 12 от Закона за Комисията по Финансов Надзор (ЗКФН) под рег. No.: 11-583. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, София 1000, ул.”Будапеща”№16, централа: 02/940 49 99, факс: 02/829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта www.fsc.bg.
 3. Удостоверение за регистрация от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 309, ал. 1 от Кодекса за застраховането: 679-ЗБ/07.05.2020 г.
 4. Участие в капитал на Застраховател: „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД, Стефан Венциславов Йорданов (Управител на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД) и всички негови служители нямат пряко или чрез свързани лица нямат участие повече от 10 на 100 от гласовете в общото събрание или от капитала на Застраховател.
 5. Участие на Застраховател в капитала на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД: Застраховател или предприятие-майка на Застраховател не притежава  пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователния брокер.
 6. Подаване на жалби – Всеки ползвател на застрахователни услуги в случай на оплаквания от предоставяната от „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД услуга има възможност да подава жалби. Жалби се подават на адрес: 8000 Бургас, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ 4, партер или на E-mail: office@grand.insure и на телефон 056/530965. Задължение на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД е да отговори на жалбата писмено в срок до 7 работни дни от дата на получаване на жалбата.
 7. Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД пред Комисията по финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България;
 8. Определяне на нуждите и потребностите на ползвателя на застрахователните услуги: Застрахователните нужди и потребности на ползвателя на застрахователни услуги се определят въз основа на анализа на нуждите на ползвателя на застрахователни услуги, извършен от „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД, и получената от ползвателя информация.
 9. Предоставяне на Информационен документ: „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационен документ за застрахователен продукт.
 10. Предоставяне на съвети: При предоставяне на услугите „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. “Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД дава съветите си въз основа на справедлив анализ, на база достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги.
 11. Оповестяване на информация: в достатъчен срок преди сключването на застрахователен договор „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД оповестява съответната информация към ползвателите на застрахователни услуги.
 12. Възнаграждение: в качеството си на застрахователен посредник „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД получава своето възнаграждение под формата на комисионно възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя. Всички служители на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД са с фиксирано трудово възнаграждение, което не зависи от вида и броя продадени застрахователни продукти и не зависи от това на коя застрахователна компания са продадените от тях застрахователни продукти;
 13. При пакетни продажби „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД уведомява ползвателя на застрахователни услуги за възможността за закупуване на различните компоненти поотделно.
 14. Приложим закон е българския закон.