Финансово застраховане

Застраховките на финансови рискове са предназначени да покриват различни по своя характер несигурни и независещи от волята на застрахования събития, например недостатъчност или загуба на доход, различни разходи, търговски или финансови загуби.

Финансова стабилност на превозвача

Това е задължителна застраховка за доказване на финансовата стабилност на всички български превозвачи на товари и пътници, които подлежат на лицензиране в Министерството на транспорта. Тя се изисква по Наредба 11 (за международни превози) или по Наредба 33 (за вътрешни превози) на Министерството на транспорта от 31.10.2002г. В повечето застрахователни компании необходимата застраховка се нарича “Обща гражданска отговорност за доказване на финансовата стабилност на превозвача”

Застраховката се изисква да бъде представяна от всеки лицензиран или лицензиращ се превозвач в ИА Автомобилна администрация при Министерство на транспорта. Ако превозвачът е в процес на първоначално лицензиране е необходимо да сключи застраховката и да я представи като част от документацията за издаване на лиценз. Превозвачът е длъжен да представя застраховката всяка година пред ИА Автомобилна администрация.

Разни финансови загуби

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори. Застраховката има за цел да покрие загуби и разноски, които са понесени от застрахования през периода на действие на полицата, като пряк резултат от непредвидено събитие. Неизпълнението на финансовия елемент подлежи на обезщетение съобразно предвиденото в застрахования договор.

Този вид застрахователна защита е подходяща за:

Юридически лица
Физически лица

Този вид застрахователна защита задължава Вашият Застраховател да заплати застрахователно обезщетение при неплащане на изискуема и безспорна сума по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др. или на отделна погасителна вноска по него, когато:

Вие сте забавили плащането за период по-дълъг от периода на изчакване
Вие сте изпаднал в състояние на неплатежоспособност/свръхзадълженост или обявяване на несъстоятелност със съдебно решение при условие, че вземанията на застрахования по договора са включени в списъка на кредиторите на длъжника

Застраховката покрива финансови загуби, вследствие на:

Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот
Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор
Финансови загуби, вследствие на лошо време, вследствие пожар и природни бедствия
Загуба на доход вследствие авария на машини
Загуба на пазарна стойност
Непредвидени търговски разходи
Загуба на трудово възнаграждение
Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски
Косвени търговски загуби
Други нетърговски финансови загуби
Други финансови загуби

Застраховане на търговски рискове

Застраховането на търговски рискове представлява застраховки на плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и плащания по търговски сделки между фирми от България. Целта на този застрахователен продукт е да осигури застрахователна защита на фирмата от търговския риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стока или извършени услуги.

Застраховането на търговски рискове е един от най-сигурните механизми, чрез които всяка фирма може да покрие риска от неплащане от страна на контрагентите си. Чрез този вид застраховка се предотвратяват или ограничават сривовете в дейността на фирмата или намаляване на ликвидността й.

Ето защо със застраховането на търговските рискове при износ или при продажби на територията на България фирмите намаляват риска при осъществяване на търговската си дейност, увеличават продажбите си и навлязат на нови пазари. Чрез сключването на застраховка на търговски рискове всяка фирма минимизира поетия от нея риск от неплащане.

Този вид застрахователна защита е подходяща за:

Юридически лица, извършващи сделки на територията на България, с български търговци
Юридически лица, извършващи сделки в чужбина, с чуждестранен търговец

Застраховката осигурява застрахователно защита в случай на:

Неплатежоспособност на длъжника/купувача (несъстоятелсност или ликвидация)
Забава на дължимо плащане плащане (бъдещи вземания по договор с отложено плащане) от страна на купувача

Застраховане на политически рискове

Застраховането на политически рискове представлява застраховки на плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) с чуждестранен купувач или чужда държава, държавен орган или държавна организация, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелсност. Целта на този застрахователен продукт е да осигури застрахователна защита на фирмата от търговския риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стока или извършени услуги.

Застраховането на политически рискове е един от най-сигурните механизми, чрез които всяка фирма може да покрие риска от неплащане от страна чужда, с която има договорни отношения за извършване на доставки на стоки или услуги.

Ето защо със застраховането на политическите рискове при износ фирмите намаляват риска при осъществяване на търговската си дейност, увеличават продажбите си и навлязат на нови пазари. Чрез сключването на застраховка на политически рискове всяка фирма минимизира поетия от нея риск от неплащане.

Този вид застрахователна защита е подходяща за:

Юридически лица, извършващи сделки в чужбина, с чуждестранен търговец
Юридически лица, извършващи сделки в чужбина, с чужда държава, държавен орган или държавна организация

Застраховката осигурява застрахователна защита в случай на:

Политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.
Мораториум върху плащанията
Конфискация и национализация
Промени в режима на плащанията
Приемане или изменения на нормативни актове и др.

Застраховка на гаранции /BONDING/ – вкл. по чл. 111, ал.1, т.3 от ЗОП.

Застраховката представлява тристранен договор между Изпълнителят (Застрахован по полица), Възложителя (Бенефициент по полица) и Гарант (Застрахователя по полица). Чрез застрахователната полица Застрахователя поема риска и гарантира, че Застрахования по полицата (Юридическо лице) ще изпълни поетите от него задължения съгласно договор за изпълнение на конкретно задание, подписан между него и Възложителя (Бенефициента по полица).

Важно е да се знае, че търговските договори (с основен предмет покупко-продажба или доставка на стоки) не могат да бъдат обект на застраховане по този вид застрахаовка.

Този вид застрахователна защита е подходяща за:

Юридически лица

С оглед спецификата на застраховката, може да се изберат няколко клаузи, с които да се изпълнят всички изисквания на Възложителя:

Застраховка на гаранция в полза на възложител на обществена поръчка
Застраховка на гаранция за поддръжка
Застраховка на гаранция за авансово плащане
Застраховка на гаранция за участие в търг
Застраховка на гаранция за добро изпълнение

Застраховката осигурява застрахователна защита в случай на неизпълнено задължение от страна на застрахованото Юридическо лице, произтичащи от:

условията на търга и/или
сключен договор за възлагане на обществена поръчка

Застраховка на търговски кредит

Застраховка на лизингови договори

Застраховка на Митнически гаранции

Застраховка „Загуба на наем“

Застраховка на инвестиции

Възможности за финансиране