Договор за възлагане

На основание на чл. 301 ал./1/ и ал./2/ от Кодекс за Застраховането

Днес, на …………………….. , долуподписаният в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ

………………………………………………………………………………………………. с EГН …………………………..……….,

адрес гр. ……………….……….… жк./ул. ……………………..……………….. No. …… бл. ……, вх. ..…., ет. …… ап. .……, тел. …………….……………. , E-mail: ……………………………………………..…… ,

Представляващ …………..………………………….……………………………………………………………….………       с ЕИК/ЕГН ……………………… с адрес гр. ……………………………… жк./ул. ………………………….. No. ……… бл. ..……., вх. …….., ет. ………, ап. …….. , тел. ……………………. , E-mail: …………………………………………, в качеството му на ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ,

възлага на „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГРАНД ИНШУРАНС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Хан Крум” 38, офис 4, с ЕИК по БУЛСТАТ 202869409, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията, притежаващ Удостоверение от КФН № 679-ЗБ/07.05.2020 г. за регистрация по чл. 309, ал. 1, от Кодекса на застраховането и вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение № 426-ЗБ от 17.06.2016 година, представлявано от Стефан Йорданов – Управител, наричан в настоящия договор за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 • да му посредничи при сключване на застрахователен/и договор/и за застраховане на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като включително сключва от името на последния и за негова сметка застрахователния/те договор/и и при необходимост от тяхното подновяване.

Този договор отменя всички предишни възлагателни договори и писма сключени с други лица и организации и остава в сила до писменото му прекратяване, от която и да е от страните.

Неразделна част от настоящия договор представляват:

 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, относно защитата на личните данни и
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, съдържащо информацията по чл. 325 от Кодекса за застраховането като с  подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е получил, запознал се е с тях и няма възражения.

Приложение 1: Защита на личните данни

С подписването на настоящия договор предоставям доброволно своите лични данни, както и личните данни на лицата, обявени в застрахователните полици и приложенията към тях и съм информиран /а, че същите се обработват и използват от „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД във връзка с извършваните от него задължения по настоящия договор, в качеството му на администратор на лични данни съгласно Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознах се с Информацията за защита на личните данни, налична в офисите на брокера и публикувана в сайта му на адрес: www.grand.insure .

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………                             ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………………

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да му посредничи при сключване на застрахователен/и договор/и за застраховане на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като включително сключва от името на последния и за негова сметка застрахователния/те договор/и и при необходимост от тяхното подновяване.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 • да получи оферти за предлаганите застрахователни услуги от няколко застрахователни дружества;
  • да изисква допълнителна информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предоставените му оферти;
  • да получи съдействие от Брокера при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие;
  • да избере сам застрахователното дружество от предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферти.

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима пълна, точна и вярна информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане, както и да заплаща дължимите застрахователни премии в установените за това срокове.

В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща застрахователните премии в установените за това срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за прекратяване на застрахователното покритие от страна на Застрахователя, както и за последствията, произтичащи от тези действия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценка на риска и застрахователния интерес и за сключване на застрахователния договор.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да:

 • да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги, на застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различните застрахователни дружества.
 • да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действа от негово име при сключване на различните застрахователни договори, както и да администрира сключването, подновяването им и уреждането на

претенциите при настъпване на застрахователно събитие.

Чл.5. Настоящият договор е безсрочен и влиза в сила от датата на неговото подписване. Настоящият договор може да бъде прекратен:

 • едностранно с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие от всяка страна или веднага по взаимно съгласие;
  • автоматично с отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при започване на процедура по ликвидация, или обявяване в несъстоятелност, на която и да било от страните.

Чл.6. Кореспонденцията между страните се води на адресите посочени, по-горе както и чрез съобщения по електронна поща и телефон/sms, като при промяна, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата страна. В противен случай, всички съобщения, изпратени на известните адреси на страните се считат за  редовно направени.

Чл.7. Страните се задължават да опазват взаимно търговския си престиж, както и търговската тайна, станала им известна във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 8.   С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с Политиката за поверителност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR), достъпна в офиса и/или сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се разрешават от страните с писмено споразумение, а при невъзможност, въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.

Чл.10. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Приложение 2: Информация по чл. 325 от Кодекса за застраховането

1.    „Застрахователен Брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД с ЕИК: 202869409 е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление: 8000 Бургас, ул. „Хан Крум“ 38, офис 4, представлявано и управлявано от Стефан Венциславов Йорданов.

2.    Регистри: „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД е вписан като лицензиран застрахователен брокер в регистъра, воден от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 30, ал. 1. т. 12 от Закона за Комисията по Финансов Надзор (ЗКФН) под рег. No.: 11-583. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, София 1000, ул.”Будапеща”№16, централа: 02/940 49 99, факс: 02/829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта www.fsc.bg.

3.    Удостоверение за регистрация от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 309,ал. 1 от Кодекса за застраховането: 522-ЗБ/10.08.2016 г.

4.    Участие в капитал на Застраховател: „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД, Стефан Венциславов Йорданов (Управител на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД) и всички негови служители нямат пряко или чрез свързани лица нямат участие повече от 10 на 100 от гласовете в общото събрание или от капитала на Застраховател.

5.    Участие на Застраховател в капитала на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД: Застраховател или предприятие-майка на Застраховател не притежава  пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователния брокер.

6.    Подаване на жалби – Всеки ползвател на застрахователни услуги в случай на оплаквания от предоставяната от „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД услуга има възможност да подава жалби. Жалби се подават на адрес: 8000 Бургас, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ 4, партер или на E-mail: office@grand.insure и на телефон 056/530965. Задължение на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД е да отговори на жалбата писмено в срок до 7 работни дни от дата на получаване на жалбата.

7.    Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД пред Комисията по финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България;

8.    Определяне на нуждите и потребностите на ползвателя на застрахователните услуги: Застрахователните нужди и потребности на ползвателя на застрахователни услуги се определят въз основа на анализа на нуждите на ползвателя на застрахователни услуги, извършен от „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД, и получената от ползвателя информация.

9.    Предоставяне на Информационен документ: „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационен документ за застрахователен продукт.

10. Предоставяне на съвети: При предоставяне на услугите „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. “Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД дава съветите си въз основа на справедлив анализ, на база достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги.

11. Оповестяване на информация: в достатъчен срок преди сключването на застрахователен договор „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД оповестява съответната информация към ползвателите на застрахователни услуги.

12. Възнаграждение: в качеството си на застрахователен посредник „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД получава своето възнаграждение под формата на комисионно възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя. Всички служители на „Застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД са с фиксирано трудово възнаграждение, което не зависи от вида и броя продадени застрахователни продукти и не зависи от това на коя застрахователна компания са продадените от тях застрахователни продукти;